മറക്കാതെ വാങ്ങാം

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ 17 യുവ കഥാകൃത്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും വും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകളുടെ സമാഹാരം. ശ്രീ. രമേശൻ മുല്ലശ്ശേരി എഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൻറെ വില ഇല്ല 199 രൂപയാണ്. 999 5866840 എന്ന ഗൂഗിൾ പേയിൽ പണമടച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം തപാലിൽ അയക്കുന്നതാണ്. തപാൽ ചാർജ് സൗജന്യം. തിരുവനന്തപുരം രം നഗര അതിർത്തിയിൽ അന്നുതന്നെ പുസ്തകം അന്നുതന്നെ പുസ്തകം എത്തിക്കുന്നതാണ്.